บุคลากร

team

นายเอกชัย แทนสุวรรณ

นักวิชาการอุดมศึกษา รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานบริหาร วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

team

นางจิรัฐฐา แจกจันทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปteam

นางสาวสุธิดา เภรีภาส

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปteam

นางสาวเอกพร กำเนิดแก้ว

นักวิชาการพัสดุ