คณาจารย์

  • หน้าแรก -
  • โครงสร้างคณะ

  • -
  • คณาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ

team

อาจารย์รภัสศักย์ เหตุทอง

ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจteam

Assoc. Prof. Suchada Tipmontree

อาจารย์

team

Asst. Prof. Napapat Thongwichit

อาจารย์

team

Asst. Prof. Asama Tasanameelarp

อาจารย์

team

Urairat Adithepsathit, Ph.D

อาจารย์

team

Khanchai Wongchana, Ph.D.

อาจารย์

team

‪Tiraporn Jaroensak, PhD.

อาจารย์

team

Chawalin Pengbun

อาจารย์

team

Piyanut Kaewkasi

อาจารย์

team

Tuna Girgin

อาจารย์

team

Korpong Ketkaew

อาจารย์

team

Salinla Hiransalee Sangthong

อาจารย์

team

Robert Edward Schumacher

อาจารย์

team

Joyce Grace Dinsag Tero

อาจารย์

team

Marvin Calumbiran Rotula

อาจารย์

team

Edelmiro J. Domingo, Jr

อาจารย์

team

Ivonne Frietche Panjaitan

อาจารย์

team

Rachawadee Saisa-Ard

อาจารย์