คณาจารย์

team

ดร. พิชัย แก้วบุตร

อาจารย์

วุฒิการศึกษา : Ph.D.(Linguistics and Applied Linguistics)Beijing Language and Culture University, P.R. China

team

รศ. สุชาดา ทิพย์มนตรี

อาจารย์

วุฒิการศึกษา : ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

team

ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ จันทร์อุดม

อาจารย์

วุฒิการศึกษา : ปร.ด. ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

team

ผศ.ณปภัช ทองวิจิตร

อาจารย์

วุฒิการศึกษา : ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

team

อาจารย์รภัสศักย์ เหตุทอง

อาจารย์

วุฒิการศึกษา : ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

team

อาจารย์อัสมา ทรรศนะมีลาภ

อาจารย์

วุฒิการศึกษา : ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

team

อาจารย์ชวาลิน เพ่งบุญ

อาจารย์

วุฒิการศึกษา : ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

team

อาจารย์ปิยนุช แก้วกสิ

อาจารย์

วุฒิการศึกษา : ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

team

AJ. TUNA GIRGIN

อาจารย์

วุฒิการศึกษา : -

team

อาจารย์เยาวลักษณ์ วิสุทธิ์สิริ

อาจารย์

วุฒิการศึกษา : M.Ed. (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages) Shanghai University, P.R. China

team

อาจารย์นพวรรณ เมืองแก้ว

อาจารย์

วุฒิการศึกษา : อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

team

ดร.อุไรรัตน์ อดิเทพสถิต

อาจารย์

วุฒิการศึกษา : ปร.ด.(ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

team

ดร.ขรรค์ชัย วงษ์ชนะ

อาจารย์

วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Education focusing on Content and Language Integrated Learning) University of Aberdeen,UK

team

ดร.ธีรพร เจริญศักดิ์

อาจารย์

วุฒิการศึกษา : PhD. Languages and Applied Linguistics (English as a Lingua Franca) University of Portsmouth

team

อาจารย์ก่อพงศ์ เกตุแก้ว

อาจารย์

วุฒิการศึกษา : ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

team

อาจารย์ธัชพรรณ เกษรสิทธิ์

อาจารย์

วุฒิการศึกษา : ศศ.ม.ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ) มหาวิทยาลัยมหิดล

team

อาจารย์สลิลลา หิรัญสาลี สังข์ทอง

อาจารย์

วุฒิการศึกษา : M.A. Applied Linguistics University of Queensland, Australia

team

AJ. FRANK HAGER

อาจารย์

วุฒิการศึกษา : Business Management Open University Heerlen

team

AJ. ROBERT EDWARD SCHUMACHER

อาจารย์

วุฒิการศึกษา : English and Political Science Boston College

team

AJ. JOYCE GRACE DINSAG TERO

อาจารย์

วุฒิการศึกษา : B.SE. (English) Bukidnon State University

team

AJ. MARVIN CALUMBIRAN ROTULA

อาจารย์

วุฒิการศึกษา : Business Management University of St. La Salle

team

ดร.ปรัสรา วันทยะกุล

อาจารย์

วุฒิการศึกษา : Doctor of Arts Chinese Linguistics and Philology Northeast Normal University, P.R. China

team

อาจารย์อธิปัตย์ นิตย์นรา

อาจารย์

วุฒิการศึกษา : M.Ed. (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages) Jinan University, P.R. China

team

อาจารย์มนาภรณ์ บ้านเพิง

อาจารย์

วุฒิการศึกษา : M.Ed. (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages) Shanghai University, P.R. China

team

อาจารย์ปวีนันทร์ ทิพย์รอด

อาจารย์

วุฒิการศึกษา : M.A. (Linguistics and Applied Linguistics) Guangxi Normal University, P.R. China

team

AJ.EDELMIRO DOMINGO

อาจารย์

วุฒิการศึกษา : -

team

อาจารย์มาริสา สำลี

อาจารย์

วุฒิการศึกษา : อ.ม.(ภาษาไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551