ผู้บริหาร

team

ดร.อุไรรัตน์ อดิเทพสถิต

รักษาการเเทนผู้อำนวยการ
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

team

อาจารย์ณปภัช ทองวิจิตร

ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

team

ดร.พิชัย แก้วบุตร

ประธานหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

team

ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ จันทร์อุดม

รักษาการเเทนรองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการเเละพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

team

อาจารย์อัสมา ทรรศนะมีลาภ

รักษาการเเทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเเละบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี