ผู้บริหาร

team

ดร.อุไรรัตน์ อดิเทพสถิต

รักษาการเเทนผู้อำนวยการ
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

team

ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ จันทร์อุดม

รักษาการเเทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเเละพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

team

ผศ.อัสมา ทรรศนะมีลาภ

รักษาการเเทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเเละวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

team

ดร.ขรรค์ชัย วงษ์ชนะ

รักษาการเเทนผูู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคมเเละสื่อสารองค์กร
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

team

อาจารย์รภัสศักย์ เหตุทอง

ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

team

ดร.พิชัย แก้วบุตร

ประธานหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ