วันที่ 18 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564


วันที่ 11 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนรอบ TCAS 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ในโครงการตั้งใจดีมีที่เรียน ,โครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์ ,โครงการเพชรนครินทร์ ผ่านระบบ Zoom


วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ TCAT 2 ในโครงการรับนักเรียนในพื้นที่ตั้ง ม.อ. 5 วิทยาเขต ผ่านระบบ Zoom


๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ ICS Forum ครั้งที่ 3 ซึ่งได้รับเกียรติจาก งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มาบรรยายในเรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการ


วันที่ 16 มีนาคม 2564 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ"สำรวจเพื่อสำเร็จ" โดยได้รับเกียรติจากคุณธีรพัฒน์ อังศุสิงห์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจจบของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ชั้นปีที่ 3


สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มอบเกียรติบัตรพร้อมของที่ระลึกซึ่งสนับสนุนโดยสถาบันขงจื่อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานคินทร์ สาขาสุราษฎร์ธานี แก่ผู้เข้าประกวดการทำโคมไฟจีนและการนำเสนอเนื่องในเทศกาลโคมไฟ 2564 ที่ผ่านมา


วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุธาทิพย์ ทองฤทธิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ นางสาวชลดา อ่อนรัตน์ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ นายปริญญา ตามี รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันคำศัพท์ ในโครงการพัฒนาคลังคำศัพท์


วันที่ 21 ธ.ค 2563 – 11 มี.ค 2564 หลักสูตร EBC วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ English Empower ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารพื้นฐานโดยทีมอาจารย์ชาวต่างประเทศ และกลุ่มพี่เลี้ยงที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี


เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ จัดโครงการ Effective English Communication Contest ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาศึกษาทั่วไป


เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 สถาบันขงจื่อภูเก็ต สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) จัดกิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ “รื่นรมณ์ชมจันทร์”


เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะอาหารนานาชาติ ณ โรงแรมบรรจงบุรี

วิดีทัศน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี


สนใจสมัครเข้าศึกษา

Join Now

26

PROFESSIONAL TEACHER

164

STUDENTS IN English for Business Communication

75

STUDENTS IN Chinese for Business Communication

4

Staff