วันที่ 24 กันยายน 2564 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564


วันที่ 3 กันยายน 2564 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการ ICS Forum ครั้งที่ 8 ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิยนุช แก้วกสิและ อาจารย์ก่อพงศ์ เกตุแก้ว มาให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่อง การออกแบบและผลิตรายวิชา MOOC (How to Design a MOOC)


วันที่ 27 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยนานาชาติ ได้จัดโครงการ ICS Forum ครั้งที่ 7 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจาย์ณปภัช ทองวิจิตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์อัสมา ทรรศนะมีลาภ มาบรรยายในเรื่อง การตีพิมพ์ในฐาน Scopus


เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการ ICS Forum ครั้งที่ 6 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พิชัย แก้วบุตร มาบรรยายในเรื่อง การบริหารจัดการเวลาเพื่องานวิจัย (How to manage your time for research)


วันที่ 13 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการ ICS Forum ครั้งที่ 5 โดยมีอาจารย์นพวรรณ เมืองเเก้ว เเละ MR. EDELMIRO DOMINGO มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง เทคนิคการสอน Online (Online Teaching Techniques)


เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยนานาชาติฯ จัดโครงการICS Forum #4ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์มนาภรณ์ บ้านเพิง และ อาจารย์รภัสศักย์ เหตุทอง มาบรรยายในเรื่อง การยื่นขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์


งานประชุมวิชาการ The 2nd EBC Research Conference 2021


สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มอบเกียรติบัตรพร้อมของที่ระลึกซึ่งสนับสนุนโดยสถาบันขงจื่อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานคินทร์ สาขาสุราษฎร์ธานี แก่ผู้เข้าประกวดการทำโคมไฟจีนและการนำเสนอเนื่องในเทศกาลโคมไฟ 2564 ที่ผ่านมา


วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุธาทิพย์ ทองฤทธิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ นางสาวชลดา อ่อนรัตน์ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ นายปริญญา ตามี รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันคำศัพท์ ในโครงการพัฒนาคลังคำศัพท์


วันที่ 21 ธ.ค 2563 – 11 มี.ค 2564 หลักสูตร EBC วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ English Empower ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารพื้นฐานโดยทีมอาจารย์ชาวต่างประเทศ และกลุ่มพี่เลี้ยงที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี


เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ จัดโครงการ Effective English Communication Contest ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาศึกษาทั่วไป


เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 สถาบันขงจื่อภูเก็ต สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) จัดกิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ “รื่นรมณ์ชมจันทร์”

วิดีทัศน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี


สนใจสมัครเข้าศึกษา

Join Now

26

PROFESSIONAL TEACHER

164

STUDENTS IN English for Business Communication

75

STUDENTS IN Chinese for Business Communication

4

Staff