หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ)

Bachelor of Arts (Chinese for Business Communication )

อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย)

ศศ.บ. (ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ)

อักษรย่อปริญญา (English)

B.A. (Chinese for Business Communication )

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ