ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  • หน้าแรก -
  • ข้อมูลทั่วไป

  • -
  • ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ องค์กรยอดนิยมทางวิชาการของภูมิภาคภาคใต้ด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ”

พันธกิจ

“ ผลิตผู้เรียนที่มีสมรรถนะทางภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ พัฒนางานวิจัย เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและให้บริการวิชาการเพื่อสรรค์สร้างสังคมเข้มแข็ง ”

ภารกิจของหน่วยงาน

1) จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทางด้านภาษา และหลักสูตรสหวิทยาการ โดยในช่วงปี 2560 – 2565 ได้กำหนดแผนการเปิดหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ - ปี 2561 หลักสูตร B.A. (English for Business Communication) - ปี 2563 หลักสูตร B.A. (Chinese for Business Communication) - ปี 2565 หลักสูตร B.Eng. (Business Engineering)

2) จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปด้านภาษาให้กับนักศึกษาทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

3) จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปด้านภาษาให้กับหลักสูตรนานาชาติของทุกคณะในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

4) ให้การสนับสนุนคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในการเปิดหลักสูตรนานาชาติ การแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนาภาษาต่างประเทศของหลักสูตรนานาชาติ

5) จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนไทยศึกษา วัฒนธรรมไทย ให้กับนักศึกษาต่างชาติ

6) ให้บริการอบรมให้ความรู้ทางภาษาต่างประเทศและการจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษา

7) เสริมสร้างสมรรถนะสากลด้านภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

1) เพื่อส่งเสริมความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ไปสู่ความเป็นเลิศ และเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคอาเซียน

2) เพื่อเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในการพัฒนาภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาและบุคลากร

3) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ การจัด การเรียนการสอน การวิจัย กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ วิทยาเขตอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

พันธกิจของหน่วยงาน

1) จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทางด้านภาษาหลักสูตรสหวิทยาการ โดยการบูรณาการศาสตร์ที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้คณะต่าง ๆ ในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานียังสามารถเปิดหลักสูตรนานาชาติตามศาสตร์ของคณะเองได้

2) จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปด้านภาษาให้กับนักศึกษาทุกหลักสูตร ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

3) จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปให้กับหลักสูตรนานาชาติของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

4) ให้การสนับสนุนคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีในการเปิดหลักสูตรนานาชาติ การแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนาภาษาต่างประเทศของหลักสูตรนานาชาติ

5) เสริมสร้างสมรรถนะสากลด้านภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

6) ให้บริการด้านการอบรมให้ความรู้ทางภาษาต่างประเทศและการจัดสอบวัดระดับความรู้