ความเป็นมา

ความเป็นมา
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี

วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นองค์กรภายใต้การบริหารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยมีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 396 (4/2561) และต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 มีมติเห็นชอบการกำหนดโครงสร้างภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย และได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 โดยให้วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี เป็นส่วนงานประเภทวิชาการกลางของมหาวิทยาลัย โดยจัดอยู่ในกลุ่มงานบริหารวิทยาลัย มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสู้การเป็นคณะวิชาชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย มีพันธกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ด้านภาษา หลักสูตรสหวิทยาการ โดยบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ที่มีความเป็นเลิศ เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาและภูมิภาคเอเชีย อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปทางด้านภาษาให้กับนักเรียนทุกหลักสูตรในวิทยาเขตสุราษฏร์ธานี รวมถึงการเสริมสร้างสมรรถนะสากลในด้านภาษาต่างประเทศ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในประชาคมโลก ตลอดจนมีแนวคิดในการเสริมสร้างวัฒนธรรมการใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี นอกจากนี้ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี ยังทำหน้าที่ในการจัดอบรมให้ความรู้ด้านภาษา และการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้คสามสามารถทางด้านภาษาให้กับนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไปอีก