หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ)

Bachelor of Arts (English for Business Communication)

อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย)

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ)

อักษรย่อปริญญา (English)

B.A. (English for Business Communication)

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือแบบแผนปกติ
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือแบบแผน 2 + 2