เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการ ICS Forum 2 ครั้งที่ 4 โดยมี คณาจารย์ภายในวิทยาลัย นำเสนอ Research concept presentation


เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการ ICS Forum 2 ครั้งที่ 3 โดยมี คณาจารย์ภายในวิทยาลัย นำเสนอ Research concept presentation


เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการ ICS Forum ครั้งที่ 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาภรณ์ จันทร์อุดม และ อาจารย์นพวรรณ เมืองแก้ว มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง How to deal with reviewer comments


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม/การเรียนการสอนในรูปแบบ Virtual Exchange ร่วมกับ Universiti Sains Malaysia ในโครงการ PSU Open Mobility ในหัวข้อ Exploring the Global English Usage via Virtual Exchange


เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2565 วิทยาลัยนานาชาติ จัดบรรยายภายใต้โครงการ PSU Open Mobility 2021 Virtual Visiting Professor เรื่อง Reconceptualisation of new paradigms: World Englishes and English as a Lingua Franca โดย Prof. Dr. Mario Saraceni


เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดบรรยายภายใต้โครงการ PSU Reinventing University Virtual Visity Professor เรื่อง How to Teach/Integrate your Content/Subject in English โดย Prof.Dr. Do Coyle


งานประชุมวิชาการ The 2nd EBC Research Conference 2021


สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มอบเกียรติบัตรพร้อมของที่ระลึกซึ่งสนับสนุนโดยสถาบันขงจื่อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานคินทร์ สาขาสุราษฎร์ธานี แก่ผู้เข้าประกวดการทำโคมไฟจีนและการนำเสนอเนื่องในเทศกาลโคมไฟ 2564 ที่ผ่านมา


วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุธาทิพย์ ทองฤทธิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ นางสาวชลดา อ่อนรัตน์ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ นายปริญญา ตามี รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันคำศัพท์ ในโครงการพัฒนาคลังคำศัพท์


วันที่ 21 ธ.ค 2563 – 11 มี.ค 2564 หลักสูตร EBC วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ English Empower ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารพื้นฐานโดยทีมอาจารย์ชาวต่างประเทศ และกลุ่มพี่เลี้ยงที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี


เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ จัดโครงการ Effective English Communication Contest ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาศึกษาทั่วไป


เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 สถาบันขงจื่อภูเก็ต สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) จัดกิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ “รื่นรมณ์ชมจันทร์”

วิดีทัศน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี


สนใจสมัครเข้าศึกษา

Join Now

26

PROFESSIONAL TEACHER

164

STUDENTS IN English for Business Communication

75

STUDENTS IN Chinese for Business Communication

4

Staff